Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Zgłoszenia na szkolenia
§ 1.

 1. Ramowa oferta szkoleń prowadzonych przez MOS w Ś-ciu (zwanego dalej ośrodkiem) jest zamieszczona na stronie internetowej ośrodka; http://www.am.szczecin.pl/
 2. Zapisy na szkolenia odbywają się w sposób ciągły. Zgłoszenia można składać pocztą elektroniczną, telefonicznie bądź osobiście w sekretariacie ośrodka. Uprawnionymi do przyjmowania zgłoszeń są wszyscy pracownicy ośrodka.
 3. MOS podejmuje decyzję o przeprowadzeniu określonego szkolenia na podstawie liczby zgłoszeń zainteresowanych nim osób.
 4. Listy uczestników tworzone są przez pracowników ośrodka z zachowaniem zasad chronologii. W przypadku liczby chętnych przewyższającej liczbę dostępnych miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. MOS informuje osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w szkoleniu, o terminie tego szkolenia.

Warunki uczestnictwa
§ 2.

 1. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:
  1. uiszczenie pełnej kwoty za szkolenie oraz przedłożenie w ośrodku dowodu wpłaty (potwierdzenie KP wydawane przez kasę Uczelni lub bankowe potwierdzenie realizacji przelewu),
  2. potwierdzenie gotowości do zajęć oraz potwierdzenie spełnienia warunków wstępnych poprzez wypełnienie
   i podpisanie formularza zgłoszenia. Złożenie podpisanego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z przystąpieniem do szkolenia i wyrażeniem zgody na warunki szkolenia.
 2. W przypadku, gdy kandydaci na szkolenia są zgłaszani przez armatorów/pracodawców, Dyrektor ośrodka dopuszcza kandydatów do zajęć na podstawie pisemnego skierowania zawierającego dane kursanta oraz dane zlecającego/płatnika.

Opłaty za szkolenia
§ 3.

 1. Opłaty za szkolenia są zamieszczone na stronie, o której mowa w § 1 ust. 1.
 2. Termin wnoszenia opłaty jest określony na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień rozpoczęcia szkolenia jaki został zawarty w informacji o której mowa w § 1 ust. 5
 3. Dyrektor ośrodka może zmienić termin wniesienia opłaty, z tym że termin jej wniesienia nie może nastąpić późniejniż:
  1. na 21 dni przez zakończeniem szkolenia (dla kursów kwalifikacyjnych)
  2. w ostatni dzień szkolenia (dla kursów innych niż kwalifikacyjne).
  Planowany termin zakończenia szkolenia określony będzie w formularzu zgłoszenia.
 4. Armatorzy/pracodawcy, kierujący osoby na szkolenia, dokonują opłat na podstawie faktur wystawionych przez Uczelnię
  i w terminie określonym na fakturze.
 5. Wpłat można dokonywać przelewem na rachunek Uczelni podany na stronie, o której mowa w § 1 ust. 1, lub w kasie Uczelni.

Rozkładanie opłat na raty, zwalnianie z opłat i ich zwrot
§ 4.
Dyrektor ośrodka może sam lub na uzasadniony wniosek zainteresowanej osoby rozłożyć opłatę na raty, z tym że ostatnia rata  powinna być wniesiona zgodnie z § 3 ust. 3.
§ 5.

 1. Opłata ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku rezygnacji ze szkolenia. W przypadku powstania nadpłaty podlega ona zwrotowi.
 2. Opłatę zwraca się w całości w przypadku:
  1. odwołania szkolenia przez ośrodek,
  2. rezygnacji z udziału w szkoleniu przed jego rozpoczęciem.
 3. Opłata ulega zmniejszeniu w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po jego rozpoczęciu:
  1. o 50 % – jeśli rezygnacja nastąpiła po realizacji do 50% zajęć;
  2. o 25% – jeśli rezygnacja nastąpiła po realizacji powyżej 50% i nie więcej niż 75% zajęć.
 4. W przypadku rezygnacji po realizacji ponad 75 % zajęć, opłata nie podlega zwrotowi.
 5. Decyzję o zwrocie wniesionej opłaty w przypadkach określonych w ust. 3 podejmuje Dyrektor ośrodka na uzasadniony wniosek rezygnującego ze szkolenia.
 6. Jako wymiar do naliczania potrąceń stosuje się każdorazowo cenę podstawową szkolenia, uwzględniającą kwotę przyznanych wcześniej zniżek.
 7. W przypadku rezygnacji ze szkolenia za skuteczną formę oświadczenia woli o rezygnacji uznaje się jedynie formę pisemną.
 8. Do obliczenia realizacji zajęć, o której mowa w ust. 3, przyjmuje się liczbę godzin wykonanych do dnia poprzedzającego dzień zgłoszenia rezygnacji ze szkolenia i dla grupy w której uczestnik jest wpisany w „Dzienniku zajęć”. Za dzień zgłoszenia rezygnacji uważa się datę jej wpłynięcia do ośrodka.

§ 6.
Ośrodek wydaje świadectwa bądź inne niezbędne poświadczenia o ukończonym szkoleniu po spełnieniu przez uczestnika warunków uczestnictwa i dokonaniu płatności wynikających z niniejszych ogólnych warunków szkoleń.
§7
Uczestnikowi szkolenia  w każdym czasie służy prawo do zgłoszenia uwag związanych z odbywanym szkoleniem lub złożenia reklamacji. W przypadku reklamacji, winna być ona złożona do Dyrektora ośrodka w formie pisemnej.

Niniejsza wersja Ogólnych warunków szkoleń organizowanych przez
Ośrodki Szkoleniowe Akademii Morskiej w Szczecinie  obowiązuje
od 20 czerwca 2018 r.